Dom Pomocy
Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim

AKTUALNOŚCI


Zaproszenie na premierową projekcję filmu pt. „DOM – opowieść o miłości”
Opatrzność Boża kieruje naszym wczoraj, dziś i jutro. Niech wyrazem naszej ludzkiej wdzięczności będzie premiera filmu pt. „DOM – opowieść o miłości”. Film to efekt dwuletniej pracy i bardzo chcemy się z Wami nim podzielić.


RODO- COVID-19
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Państwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DPS w Nakle Śląskim,
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontaktować można się poprzez adres email: abi@medialearning.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych podopiecznych i ich rodzin, mierzenia temperatury, wdrożenia ankiety stanu zdrowia
Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (Art. 9 ust. 2 lit. g RODO), niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznym zagrożeniami zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374,567).

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19.
2. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administrator.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zagrożenia epidemicznego, a po tym czasie mogą być przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów.
4. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
5. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Presa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
6. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Podziękowanie za 1 %


RODO - obowiazek informacyjny

Klauzula informacyjna

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim, ul. Główna 8, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim, ul. Główna 8
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl,
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,
• dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS (na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych)
• dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do DPS. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
• posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
• osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Z poważaniem
Dom Pomocy Społecznej
ul. Główna 8,
42-620 Nakło Śląskie


I Ty możesz pomóc!!!!


Zmiana nr KRS !!!!
Od nowego roku 2018 1% swego podatku na rzecz naszego Domu można przekazać na nr KRS 0000237740
Stowarzyszenie św. Józefa ″Jesteśmy″
ul. Okrzei 27
43-190 Mikołów
w pkt K 140 wpisując ″DPS NAKŁO ŚLASKIE″


Zostań Naszym Wolontariuszem
W działania Domu można włączyć się w różnorodny sposób. Jednym z nich jest działanie w ramach wolontariatu czyli pomocy drugiemu człowiekowi, wypływającej z potrzeby serca. Jego podstawą bowiem, jest dobrowolność.
Zapraszamy każdego, kto chce poświęcić swój czas i podzielić się nim z innymi.
Gwarantujemy profesjonalną pomoc i wsparcie w realizowaniu wolontariatu.
Oferujemy współpracę z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających ogromne doświadczenia w wykonywanej przez siebie pracy.
Chcesz bezinteresownie i bezpłatnie nieść pomoc osobom niepełnosprawnym,
skontaktuj się z nami:

Na czas zaangażowania w prace woluntarystyczne otrzymasz Umowę o Wolontariat. Jest to dokument doceniany przez pracodawców, gdyż cenią oni każdą aktywność kandydatów, jeżeli pozwala ona na zdobycie nowych umiejętności, jak w przypadku Fundacji Staszica. Wolontariusze są postrzegani przez pracodawców jako osoby gotowe do podejmowania nowych wyzwań, bezinteresowne, obowiązkowe, czy kreatywne. Działalność woluntarystyczna jest wyróżnikiem na tle innych aplikacji, co bardzo pomaga w znalezieniu pracy.


42-620 Nakło Śl. ul. Główna 8 • tel.: 32/ 284 32 34