Dom Pomocy
Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim

Zasady Przyjęcia

Tok postępowania dotyczący zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej
  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do placówki powinna złożyć pisemną prośbę o umieszczenie w DPS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( lub MOPS, OPS, MOPR) właściwym dla jej miejsca zamieszkania.
  2. Ośrodek na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wydaje decyzje kierującą, oraz przesyła kompletną dokumentacje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
  3. W przypadku braku wolnych miejsc zostaje utworzona lista osób oczekujących na pobyt. W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, może być wydana decyzja o przyjęciu poza kolejnością.
  4. Pobyt w placówce jest odpłatny. Mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 70% swoich dochodów, natomiast do kwoty pełnego kosztu utrzymania dopłaca gmina kierująca, która w razie braku dochodów w całości pokrywa określoną kwotę.
Wymagane dokumenty:
  • aktualny wywiad środowiskowy
  • dokumentacja medyczna( opinia psychologa, zaswiadczenie lekarza psychiatry)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej zgoda opiekuna prawnego oraz zgoda Sadu na umieszczenie w DPS
  • zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osoby do 18-go roku życia
42-620 Nakło Śl. ul. Główna 8 • tel.: 32/ 284 32 34